Türkiye Genelinde Elektrikler Kesildi!
Türkiye ge­ne­lin­de dün sa­bah ile­tim sis­te­min­de­ki arı­za ne­de­niy­le elek­trik­ler ke­si­lin­ce ya­şam alt üst ol­du.Kent içi ula­şım­da met­ro, tram­vay ve tren se­fer­le­ri ya­pı­la­ma­dı, fab­ri­ka­lar­da çark­lar dur­du, has­ta­ne­ler­de sağ­lık hiz­me­ti, okul­lar­da eği­tim ak­sa­dı. Yak­la­şık 1,5 sa­at son­ra, arı­za­nın gi­de­ril­di­ği yer­le­re elek­trik ve­ril­me­ye baş­lan­dı.

TÜM İL­LER­DE KE­SİN­Tİ YA­ŞAN­DI
Tür­ki­ye Elek­trik İle­tim A.Ş.'nin 'sis­tem arı­za­sı' ola­rak açık­la­dı­ğı ke­sin­ti­ler sa­at 10.36.'dan iti­ba­ren ön­ce ba­tı il­le­rin­de baş­la­dı do­mi­no ta­şı gi­bi bir sa­at için­de tüm il­le­re ya­yıl­dı. Ön­ce tü­ke­ti­min faz­la ol­du­ğu, ar­dın­dan kü­çük yer­le­şim mer­kez­le­rin­de elek­trik­ler ke­sil­di. Sa­at 11.30'a ka­dar tüm il­ler­de elek­trik­ler verilmedi.
EN ÇOK SA­NA­Yİ YA­RA AL­DI
Ula­şım baş­ta ol­mak üze­re yurt ge­ne­lin­de ha­yat ade­ta dur­du. Bi­na­lar­da asan­sör­ler­de ka­lan­lar ol­du, met­ro­ çalışmayınca yolcular ilk çı­kı­şa ka­dar yü­rü­dü. Je­ne­ra­tö­rü ol­ma­yan has­ta­ne­ler­de ame­li­yat­lar ya­pı­la­maz­ken, sağ­lık ve eği­tim hiz­met­le­ri ak­sa­dı. Elek­trik­le­rin ke­sil­me­si en çok sa­na­yi ku­ru­luş­la­rı­nı vur­du. Fab­ri­ka­lar­da çark­lar dur­du, iş­let­me­ler­de fa­ali­yet­ler ak­sa­dı. Güm­rük ka­pı­la­rı baş­ta ol­mak üze­re je­ne­ra­tör olan yer­ler­de hiz­met­ler sür­dü­rül­dü.
TERÖR SALDIRISI İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR
BAŞBAKAN Ahmet Davutoğlu, kesinti sonrasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda kriz masası kurulduğunu söyledi. Davutoğlu, "Enerji arzında hiçbir problem yok. Hiçbir sıkıntı yok" diye konuştu. "Terör saldırısı ihtimali olup olmadığı" yönündeki soruyu yanıtlayan Davutoğlu, "Bütün ihtimaller araştırılıyor" yanıtını verdi.
ENERJİ YETERSİZLİĞİ SÖZ KONUSU DEĞİL
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız, elektrik kesintisinde enerji yetersizliğinin söz konusu olmadığını, durumun iletim hatlarından ve manevradan kaynaklanıyor olabileceğini söyledi. Bakan Yıldız, “Bunun farklı sebepleri olabilir. Bizim için önemli olan şebekeyi tekrar ayağa kaldırmak. Bu çok sık rastladığımız bir olay değil" ifadelerini kullandı.
ŞEBEKEMİ HACK'LENDİ?
KE­SİN­Tİ son­ra­sın­da ‘si­ber sal­dı­rı var mı?’ ih­ti­ma­li de gün­de­me gel­di. Si­ber gü­ven­lik uz­ma­nı Tho­mas Sie­bel, bu alan­da boş­luk ol­du­ğu­nu ve elek­trik sis­tem­le­ri­nin si­ber gü­ven­lik ala­nın­da ye­te­rin­ce ya­tı­rım al­ma­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı.
ELEKTRİKLER kesilince aile hekimleri de aşı derdine düştü. 6 bin aile sağlığı merkezinde bulunan milyonlarca aşı tehlikeye girdi. 22 bin aile hekimi ise aşılarını nasıl koruyacağını bilemedi.

AYYILDIZ TİM UYARMIŞTI
Ayyıldız TİM'in twitter hesabından yapılan açıklamada, elektrik kesintilerinin sebebinin siber saldırılar olduğunu iddia edilerek 14 yıla yakındır devleti ve kurumlarını bu konularda önlem almaları konusunda sürekli uyardıklarını kaydettiler. Bu konuları anlatan Ayyıldız TİM kitabının yazıldığı belirtilen açıklamada, "Ancak ve maalesef umursanmadı. 2010 yılına kadar internet konusunda siber saldırılar konusunda hiçbir önlem alınmadı. Daha sonra sadece siber saldırılara karşı ufak tefek önlemler alındı. Siber saldırılara önlem alınırken kesinlikle Siber Terör Elektronik Siber Terör konusunda bir plan proje uygulama yapılmadı" denildi.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol