Emniyet İstihbaratta Köklü Değişim


Em­ni­yet İs­tih­ba­rat Dai­re Baş­kan­lı­ğı­n­da geçtiğimiz ay başlayan görev değişikliği de­vam ediyor.
Ön­ce­ki ay ya­pı­lan de­ği­şik­likle ara­la­rın­da baş­kan ve baş­kan yar­dım­cı­la­rı­nın da bu­lun­du­ğu 11 üst dü­zey is­tih­ba­rat­çı gö­rev­den alın­mış­tı. Üst kad­ro­lar­ın ar­dın­dan, alt kad­ro­la­ra yö­ne­lik­ kök­lü de­ği­şik­lik­ler ger­çek­leş­ti­ril­di. An­ka­ra, İs­tan­bul ve İz­mir baş­ta ol­mak üze­re 23 ilin is­tih­ba­rat şu­be mü­dür­lük­le­rin­de­ki mü­dür, baş­ko­mi­ser, ko­mi­ser rüt­be­le­rinde 160 is­tih­ba­rat­çı fark­lı bi­rim­le­re kay­dı­rıl­dı.

Baş­ta An­ka­ra, İs­tan­bul ve İz­mir ol­mak üze­re 23 il­de 160 is­tih­ba­rat­çı­nın gö­rev yer­le­ri­nin de­ğiş­ti­ril­di­ği açık­lan­dı.

Alt birimlerde rotasyon

Geç­ti­ği­miz ay­lar­da Er­ge­ne­kon, KCK ve Bal­yoz gi­bi ope­ras­yon sü­reç­le­rin­de rol alan İs­tih­ba­rat Da­ire­si­'n­de­ki baş­kan ve 2 yar­dım­cı­sın­dan son­ra 8 ki­lit şu­be mü­dü­rü da­ha gö­rev­den alın­mış­tı. Ya­şa­nan de­ği­şim­le­rin alt bi­rim­le­re doğ­ru de­vam ede­ce­ği be­lir­ti­li­yor­du.

160 istihbaratçı polisin yeri değişti

Bugün'ün haberine göre, İs­tih­ba­rat bi­rim­le­rin­deki de­ği­şi­min şu­be­ler­de de ya­şan­dı­ğı or­ta­ya çık­tı. Baş­ta An­ka­ra, İs­tan­bul ve İz­mir ol­mak üze­re 23 il­de 160 is­tih­ba­rat­çı­nın gö­rev yer­le­ri­nin de­ğiş­ti­ril­di­ği açık­lan­dı. Gö­rev yer­le­ri de­ğiş­ti­ri­len is­tih­ba­rat­çı­lar ge­nel­de asa­yiş ve bi­li­şim suç­la­rıy­la mü­ca­de­le bi­rim­le­ri­ne kay­dı­rıl­dı. An­ka­ra­'da­ki de­ği­şik­lik­te 28 is­tih­ba­rat­çı­dan 17'si EGM İs­tih­ba­rat Dai­re Baş­kan­lı­ğı­'n­da gö­rev­len­di­ri­lir­ken, 2 mü­dür yar­dım­cı­sı, 8 ko­mi­ser ve 1 baş ko­mi­ser fark­lı bi­rim­le­re atan­dı.

TARAF NEDEN RAHATSIZ?

Dün de Emniyet içerisinde yaşanan bu tasfiyelere iki yayın organında sert tepki gösterildi. Cemaat’e yakınlığıyla bilinen Taraf ve Bugün gazetelerinde ‘tasfiyeler’ masaya yatırıldı ve ‘rahatsızlık’ dile getirildi. Taraf’ın haberinde “Emniyet İstihbarat’ta yaşanan bu büyük tasfiyenin altında yeni İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç’in değil, Başbakanlık Koruma Müdürü Ramazan Bal’ın imzası olduğu iddia ediliyor.

Başbakanlık Koruma Müdürlüğü görevine oturduktan sonra İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nde önemli değişiklikler yaptıran Bal, Dinç’i İstihbarat Dairesi’nin başına getiren isim olarak biliniyor. Polis Akademisi’nde yazışma usulleri dersi veren ve ardından bir yıl süreyle Samsun Polis Meslek Okulu yöneticiliği yapan Ramazan Bal ve yardımcısı Resul Kabataş’ın, şu an Emniyet’te en etkili ve bütün görevlendirmeleri tayin eden isimler olduğu dile getiriliyor” denildi. Taraf, istihbarata yeni getirilen isimlerin genel özelliğinin MHP’ye yakınlıkları olduğunu iddia etti.

SERT TEPKİ BUGÜN’DEN

Bugün Gazetesi Ankara Temsilcisi Adem Yavuz Arslan,Emniyet İstihbarat’taki tüm birimlerin tasfiye edilmesini köşesine taşıdı ve “10 yıllık hafıza gitti’ dedi. Tasfiyenin süreceği konuşulurken İstihbarat’ı tümden değiştirecek yönetmelikle ‘30 yaş sınırı’ da kaldırılıyor. 

 

 2011’de yaşanan ‘7 Şubat krizi’ yani “MİT’çilerin Özel Yetkili Savcılık tarafından KCK şüphelisi olarak ifadeye çağrılmasının” ardından sürecin başladığı ifade edildi. O günü yaşayan bir emniyetçi şunları kaydetti: “7 Şubat akşamı İstanbul Emniyet’indan polisler MİT’in İstanbul Bölge’sine girmek istedi. MİT’çiler direniş gösterdi. Yoksa o gün gözaltılar yaşanacaktı.” 

Aynı gece İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ın görevden alındığı ‘son dakika’ diye bazı televizyonlarda duyurulmuştu ancak uzun süren ‘pazarlıklar’ sonrası Çapkın görevde kalmış, KCK soruşturmasını yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Erol Demirhan ve Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün 8 Şubat’ta başka görevlere atanmıştı. MİT’e operasyon emrini bu ismin verdiği iddia edilmişti. 2011’den bu yana ‘AKP- Cemaat’ arasında Emniyet’teki kavga hızla devam etti. Hatta Başbakan Tayyip Erdoğan bir televizyon kanalında Emniyet ve yargıya “Tutuklayacaksınız beni tutuklayın” diye meydan okumuştu.

BAŞBAKAN’IN BELGELERİ!

Geliyoruz üç hafta önce Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Ömer Altıparmak’ın görevden alınmasına. Kulislerdeki iddia şu: “Altıparmak görevden alınmadan önce Başbakan Tayyip Erdoğan emniyetçiyi makamına davet etti. Sert bir konuşma yaptı ve böcek konusunda bildiklerini sıraladı. Hem de belgeleriyle. Ve düğmeye basıldı. Başbakan’ın Altıparmak’a gösterdiği belgeler arasında, ofise dinleme cihazlarının kimler tarafından yerleştirildiğini gösteren görüntüler de vardı.”

EMNİYET ‘BÖCEK’İ BULAMAMIŞ!

Dün Cumhuriyet’ten Işık Kansu çok önemli bazı bilgileri köşesine taşıdı. “Emniyet Genel Müdürlüğü ve Emniyet İstihbarat Dairesi’ndeki değişikliklerin perde arkasına ilişkin duyduklarımız: Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlık’ta böcek (dinleme aygıtı) bulunduğuna ilişkin duyumları, MİT Başkanı Hakan Fidan’a iletmiş. MİT; böcekleri, ABD’ye sığınmış emekli vaizin cemaatine bağlı Emniyetçilerin koyduğundan kuşkuluymuş. Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi’nden ekip istenmiş ve Başbakan’ın makamında böcek araması yaptırılmış. Ekip, böcek bulunmadığını belirtip gittikten sonra aynı mekânlarda MİT araştırma yapmış ve dinleme aygıtı bulmuş. MİT’in ayrı bir arama yaptığından habersiz Emniyet ekibi bir kez daha çağrılmış. Emniyetçiler yine böcek bulunamadığını ifade etmişler. MİT, bir kez daha devreye girmiş ve ilk seferden daha fazla böcek bulmuş...” Kulislerde, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın ABD’de Fethullah Gülen’i ziyaretinin de bu kavgayı durduramayacağı konuşuluyor!

‘KAVGA’YI KİM ÇIKARIYOR?

Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı dünkü yazısında “AKP- Cemaat” kavgasını “bazı odaklar”ın körüklediğini iddia etti ancak Cemaat’e yakınlığıyla bilinen Emre Uslu, Mehmet Baransu, Adem Yavuz Arslan gibi isimlerin  uzun zamandır, bu kavgayı anlatan yazılarını ve twiter mesajlarını unuttu. Dumanlı şunları yazdı: “Dar ama etkin bir zümre, ‘AKP-Cemaat çatışması’ için yanıp yakılıyor. Her fırsatta bu konuyu gündeme getirirken kışkırtma yapmayı da unutmuyor. Bir de... Kâh parti rozeti takıyor yakasının bir köşesine, kâh ‘cemaat’ kisvesine bürünüyor. ‘Tamam da bu kavganın kime ne faydası var...” dedi

‘TASFİYE ALT BİRİMLERE GELİYOR’

Cemaat’in çekirdekten yetişen gazetecisi Bugün Gazetesi Ankara Temsilcisi Adem Yavuz Arslan dünkü yazısında ‘Emniyet İstibarat’ta yaşanan depremi ve kaygılarını” yazdı. Yazıdan çarpıcı bölümler şöyle: “Ergenekon‘dan Balyoz’a, KCK’dan El Kaide‘ye kadar kritik dosyaları takip eden tüm birimler tasfiye edildi. Emniyet İstihbarat’ta yapılan bu operasyondan sonra adeta son on yılın hafızası gitti. Ergenekon ve Balyoz yapılanmalarını deşifre eden İstihbarat Dairesi’nde başkan ve 2 yardımcısından sonra 8 kilit şube müdürü de görevden alındı. Yani son on yılın hayati operasyonlarını yürüten ekipten kimse kalmadı." şeklinde ifadeler kullandı.

'İSİM LİSTELERİ HAZIRLANDI'

İstihbarat dünyasında böyle bir uygulama ilk kez yaşandı. Güvenlik bürokrasisinde kelimenin tam anlamıyla şok yaşanıyor. Başkent kulislerindeki ‘tasfiyenin alt birimlere doğru devam edeceği’ söylemleri yaygın. Başkentte konuşulanlara bakılırsa emniyet istihbarattaki bu radikal değişim sürecek. Hatta isim listelerinin hazırlandığı da artık sır değil. 

GAZETECİLERE ‘SERVİS’ EDİLEN KAYITLAR!

Başbakan’a yakın kaynaklar, “Beyefendi o günden bu yana Emniyet konusunda net. Paralel yapılanma olduğuna inanıyor” değerlendirmesi yaptı. İpleri koparansa Erdoğan’ın “Beni de dinlediler” açıklaması ve Dolmabahçe’deki Başbakanlık Ofisi’nde “böcek” bulunması oldu! 2009 yılından bu yana Erdoğan’ın dinlendiğini öne süren MİT kaynakları, bu dinlemelerin de bazı gazetecilere ‘servis’ edildiğini düşünüyor. ‘Böcek’ konusunda Başbakanlık Teftiş Kurulu müfettişlerinin MİT görevlileriyle birlikte harekete geçmesi de yeni sürecin aslında devamıydı.


Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol