Belediye Gelirlerine Yeni Bir Tırpan mı?

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 12 maddelik kanun teklifi Meclis başkanlığına sunuldu.

TBMM Başkanlığı'na sunulan, 'Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', 12 maddeden oluşuyor. Belediye Gelirleri Kanunu, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu ile Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'da değişiklikler öngörülüyor.

5 ayrı kanunda değişiklik yapılmasını öngören yasa teklifine göre, Türkiye’de gerçekleştirilen fuarların düzenlendiği iç alanlarda yapılan ilan ve reklamlar ilan ve reklam vergisinden muaf tutulacak.

AK PARTİ Erzurum Milletvekili Zehra TAŞKESENLİOĞLU BAN'ın  İlk İmza Sahibi Olduğu Kanûn Teklifi İle; 

Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan serbest bölgelerde, faaliyet ruhsatı iptal edilen ya da süresi dolan kiracı kullanıcıların üst yapıda bulunan mallarının tahliyesi için 1 aydan az 6 aydan fazla olmamak üzere süre verilecek. Bu süre sonunda tahliyesi gerçekleşmeyen mallar ise idare tarafından tasfiye edilecek. Buradan elde edilen gelir, varsa hak sahiplerine iade edilecek kalan kısmı emanet hesaba alınacak. Talep edilmesi halinde de kullanıcıya ödenecek  ( https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-4441.pdf )     .

https://paperzz.com/doc/5089722/pazar-yer%C4%A1-ve-b%C4%A1na-yaptirilacaktir-karaman

İflas Eden, Ölen, Ticareti Terk Eden Ve Son 5 Yılda İhracat Yapmayan Üyelerin Borçları, Genel Kurullarda Alınacak Kararla Terkin Edilebilecek.

İhracatçı Birliklerinin ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin boş bulunan genel sekreter ve genel sekreter yardımcılıklarına 30 gün içinde atama yapılmaması halinde Ticaret Bakanlığınca re’sen atama yapılacak.       https://media.iskur.gov.tr/11112/karaman-belediyesi-olgun-a-s-26-04.pdf

İhracatçı Birliklerinin Yedek Akçelerine Aktarılan Tutarın Ticaret Bakanlığınca Belirlenecek Miktarı İhracatı Geliştirme A.Ş Sermayesine Eklenecek.

Teklifin 7’nci maddesi ile halen TİM Genel Sekreterli ve 4 tane ihracatçı birliğinin bulunduğu ve maliyetinin yüzde 98’i TİM ile iki birlik tarafından karşılanan Dış Ticaret Kompleksi’ndeki TİM ve birlikler tarafından kullanılan bölüm, bedelsiz olarak TİM’e devredilecek. Sözkonusu alanlar, Ticaret Bakanlığı’na tahsisli bulunuyor.

Ticaret Bakanlığına Tahsisli İstanbul’daki Bazı Hazine Taşınmazlarının TİM Birliklere Tahsisi Sağlanıyor.

İstanbul Bahçelievler Yenibosna Mahallesi'nde bulunan ve Ticaret Bakanlığına tahsisli ancak TİM ve birlikler tarafından kullanılan Hazine taşınmazları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca kuruluş amaçlarında kullanılmak üzere TİM ve birliklere bedelsiz olarak tahsis edilecek.

2020 yılının son günlerinde TBMM Başkanlığı’na Torba Teklifi Sunan İktidar, Bu Düzenleme İle İL ve Büyükşehir Belediyelerinin Otopark Gelirlerini İlçe Belediyelerine Devretti.

Hükûmet Geçen yıl Resmi Gazete’de yayımlanan kararla da belediyelerin borç yapılandırma ve kamuya olan diğer borçları için genel bütçe gelirlerinden aldıkları paylardan yapılacak kesinti oranlarını artırdı. Bu kapsamda, vergi gelirlerinde yüzde 40 kesinti yapılan belediyeler için ilave yüzde 10, yüzde 25 kesinti yapılan belediyeler için ilave yüzde 25 kesinti uygulanması hüküm altına alındı.

Taşınmazların TİM ve birlikler tarafından düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki kullanımları için herhangi bir bedel alınmayacak. Tahakkuk ettirilen ecrimisil alacakları hangi aşamada olursa olsun terkin edilecek, tahsil edilmiş ecrimisil bedelleri ise iade edilmeyecek.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, belirlediği işletmeler ve kuruluşlar için uygulamada birliği ve sürdürülebilirliğe ilişkin raporlamaların uluslararası alanda geçerliliğini sağlamak amacıyla uluslararası standartlarla uyumlu olacak şekilde Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'nı belirlemeye ve yayımlamaya yetkili olacak.

Belirli alanları düzenlemek ve denetlemek üzere kanunla kurulan kurum ve kurullar, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olmak şartıyla kendi alanları için geçerli olacak standartlarla ilgili olarak ayrıntıya ilişkin düzenlemeler yapabilecek.

Helâl Akreditasyon Kurum'una Yeni Düzenleme

Teklifle, Helâl Akreditasyon Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'un kuruluş, görev ve yetkilerini düzenleyen maddesine de yeni fıkra ekleniyor.

Buna göre, Türkiye'de helal uygunluk değerlendirme faaliyeti gönüllülük esasına dayanacak. Bununla birlikte piyasaya arz edilecek ve Helâl Akreditasyon Kurumu'nun akreditasyon hizmeti verdiği uygunluk değerlendirme alanlarına konu ürünlere ve hizmetlere yönelik helâl uygunluk değerlendirmesi yapacak kuruluşların Helâl Akreditasyon Kurumunca veya Helâl Akreditasyon Kurumu'nun taraf olduğu ikili veya çok taraflı karşılıklı tanıma anlaşmaları kapsamında diğer ülkelerce yetkili kılınmış kurumlarca helâl akreditasyonu zorunlu olacak.

İhraç edilecek ürünlerin ve hizmetlerin alıcı ülke pazarlarının talepleri ve ilgili ülke teknik düzenlemeleri kapsamında yürütülen helâl uygunluk değerlendirme faaliyetleri hakkında, helâl uygunluk değerlendirmeye konu ürün ve hizmetlerin yurt içi piyasaya arz edilmemesi kaydıyla bu düzenleme uygulanmayacak. Bu düzenleme kanun teklifinin yayımı tarihinden 1 yıl sonra yürürlüğe girecek.

Akredite Olmaksızın Helâl Uygunluk Değerlendirme Hizmeti Verenlere 1 Milyon Liraya Kadar Ceza

Teklife göre, kanun hükümlerine aykırı olarak helâl akreditasyon faaliyetinde bulunan ve helâl akreditasyon denetimlerinden geçmeden, akredite statüsü taşımadan helâl uygunluk değerlendirme faaliyeti yürüten kuruluşlara uygulanacak idari para cezaları da düzenleniyor.

Buna göre, Helal Akreditasyon Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'unun kuruluş, görev ve yetkilerini düzenleyen maddesine aykırı hareket edenlere ve aykırı olarak akredite olmaksızın helâl uygunluk değerlendirme hizmeti veren kuruluşlara Helâl Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu tarafından 100 bin Türk lirasından 1 milyon Türk lirasına kadar idari ceza uygulanacak.

Bu düzenleme hükümlerine göre verilen idari yaptırım kararlarına karşı İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre idari yargı yoluna başvurulabilecek. Bu düzenleme kanun teklifinin yayımı tarihinden 1 yıl sonra yürürlüğe girecek.

KANÛN TEKLİFİ METNİNİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
 2/4441  29/04/2022  Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 

Kanun Teklifi Bilgileri


Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 27 / 5
Esas Numarası 2 / 4441
Başkanlığa Geliş Tarihi 29/04/2022
Teklifin Başlığı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Teklif ile; serbest bölgelerde bulunan üstyapılarının kullanımının etkinleştirilmesi ve yeni yatırımcı taleplerinin karşılanabilmesine katkı sağlanması, İhracatı Geliştirme Anonim Şirketinin güçlü bir finansal yapıya kavuşarak ihracatçılara sürekli ve etkin bir şekilde hizmet verebilmesi, TİM genel kuruluna belirli nitelikleri taşıyan üyelerin borçlarının terkin edilmesine karar verme yetkisi verilmesi, fuarların düzenlendiği iç alanlarda yapılan ilan ve reklamlardan ilan ve reklam vergisi alınmaması, TİM ve ihracatçı birlikleri genel sekreter ve yardımcılarının belli bir süre içinde atanması, İstanbul'daki bazı Hazine taşınmazlarının Türkiye İhracatçılar Meclisi ve ihracatçı birliklerine bedelsiz tahsis edilmesi, helal uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin Helal Akreditasyon Kurumu güvencesi altına alınması, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna finansal raporlamaların uluslararası standartlara uyumlu olacak şekilde Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarını belirlenme ve yayımlanması için yetki verilmesi amaçlanmaktadır.
Son Durumu KOMİSYONDA
Teklifin Sonucu

Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri

Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 29/04/2022 Komisyonda
Tali Komisyon Adalet Komisyonu 29/04/2022 Komisyonda
Tali Komisyon İçişleri Komisyonu 29/04/2022 Komisyonda
Tali Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 29/04/2022 Komisyonda

Kanun Teklifi İmza Sahipleri

Adı ve Soyadı Partisi Seçim Çevresi
Mehmet Cihat SEZAL Adalet ve Kalkınma Partisi Kahramanmaraş İlk İmza Sahibi
Zehra TAŞKESENLİOĞLU BAN Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum İlk İmza Sahibi
Fuat KÖKTAŞ Adalet ve Kalkınma Partisi Samsun
Yavuz SUBAŞI Adalet ve Kalkınma Partisi Balıkesir
Oya ERONAT Adalet ve Kalkınma Partisi Diyarbakır
Tülay KAYNARCA Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Yusuf BAŞER Adalet ve Kalkınma Partisi Yozgat
Ramazan CAN Adalet ve Kalkınma Partisi Kırıkkale
Fatma AKSAL Adalet ve Kalkınma Partisi Edirne
Ceyda BÖLÜNMEZ ÇANKIRI Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir
Osman Nuri GÜLAÇAR Adalet ve Kalkınma Partisi Van
Lütfiye Selva ÇAM Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara
İlyas ŞEKER Adalet ve Kalkınma Partisi Kocaeli
İbrahim AYDEMİR Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum
Çiğdem ERDOĞAN ATABEK Adalet ve Kalkınma Partisi Sakarya
Şahin TİN Adalet ve Kalkınma Partisi Denizli
Mehmet Sait KİRAZOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep
Ali ŞAHİN Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep
Cemil YAMAN Adalet ve Kalkınma Partisi Kocaeli
Şamil AYRIM Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Gülay SAMANCI Adalet ve Kalkınma Partisi Konya
Metin YAVUZ Adalet ve Kalkınma Partisi Aydın
Abdullah GÜLER Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Orhan YEGİN Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara
Salih CORA Adalet ve Kalkınma Partisi Trabzon
Veysel EROĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Afyonkarahisar
Öznur ÇALIK Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya
Fatma Betül SAYAN KAYA Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Murat BAYBATUR Adalet ve Kalkınma Partisi Manisa
Derya BAKBAK Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep
Tuba VURAL ÇOKAL Adalet ve Kalkınma Partisi Antalya
İbrahim AYDIN Adalet ve Kalkınma Partisi Antalya
Atay USLU Adalet ve Kalkınma Partisi Antalya
Ziver ÖZDEMİR Adalet ve Kalkınma Partisi Batman
Hacı Bayram TÜRKOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Hatay
Yavuz ERGUN Adalet ve Kalkınma Partisi Niğde
Hacı Ahmet ÖZDEMİR Adalet ve Kalkınma Partisi Konya
Pakize Mutlu AYDEMİR Adalet ve Kalkınma Partisi Balıkesir
Selim GÜLTEKİN Adalet ve Kalkınma Partisi Niğde
Recep UNCUOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Sakarya
Mehmet Ali CEVHERİ Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa
Zeynep GÜL YILMAZ Adalet ve Kalkınma Partisi Mersin
Mehmet ERDOĞAN Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep
Zemzem Gülender AÇANAL Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa
Muhammet Müfit AYDIN Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol